Arkitekttjenester | Vilkår |

Generelle vilkår for tegneoppdrag

Publisert 01.07.19 | revidert 25.12.19 | Arkitekt Sandmark

Juridisk navn: Arkitekt Sandmark AS, org. nr: 923 143 785
Tiltakshaver eller proffkunde blir heretter kalt oppdragsgiver.

1 Gyldighet

Ingen oppdrag vil bli startet før det foreligger en skriftlig kontrakt/avtale mellom oppdragsgiver og Arkitekt Sandmark AS.

Hvis det bestilles revisjoner eller tilleggstjenester vil det ikke bli opprettet kontrakt for disse, men bestillingen må bekreftes skriftlig via Arkitekt Sandmarks nettsider eller app på Monday.com.

2 Honorar

Honorar for oppdrag avtales på forhånd og det gis fastpriser. Det faktureres kun etter medgått tid om det er ønskelig fra tiltakshaver.

Fastprishonoraret på et komplett tegningssett inkluderer alle møter med tiltakshaver, tomtebefaring, forhåndskonferanse og arbeid med saksbehandlingen samt administrativt arbeid i forbindelse med oppdraget.

Er avstanden fra kontoret til Arkitekt Sandmark AS til tomt eller møtested lengre enn 20 km kan det komme et tillegg i prisen, men dette er normalt kalkulert inn i forbindelse med fastpris-tilbudet.

Må det hentes inn ekstern hjelp vil tiltakshaver bli fakturert direkte fra disse. Eksempler på ekstern hjelp er støyrapporter, geotekniske undersøkelser, brannrapporter og oppmåling på tomta.

Timesatser justeres per 01.januar hvert år.

Alle fastpris-tilbud har en gyldighet på 2 måneder. Dvs oppdragsgiver har en frist på 2 måneder å signere kontrakt for å sikre seg avtalen.

3 Offentlige avgifter

Ingen offentlige avgifter er inkludert i fastpris-tilbudet. Offentlige gebyr for søknad faktureres fra kommunen direkte til tiltakshaver.

4 Utgifter

Utgifter til digitale kartunderlag, nabolister og tilsvarende informasjon er inkludert i fast pris-tilbudet.

Utgifter til nabovarsel (print, porto, rekommanderte sendinger) blir dekket i sin helhet om nabovarslene sendes ut som e-varsel.

Hvis det sendes ut i papirformat dekkes inntil 10 nabovarsler. Utgifter for de resterende naboene blir fakturert uten påslag.

Utgifter til reise er inkludert i fastprisen for avstander under 20 km.

For lengre reiser vil det bli laget spesifikke avtaler for utgifter i forbindelse med reise.

5 Betaling

Betalingen vil skje etter betalingsplan på kontrakten. Fakturaer har 10 dagers betalingsfrist med mindre annet er avtalt. Ved forsinkelser påløper renter og purregebyr.

Proffkunder faktureres to ganger pr måned. Rundt 01. og 15. i hver måned.

Kunder som kan benytte seg av EHF faktura bes om å oppgi dette før oppstart av oppdrag.

6 Brudd av kontrakt

Ved avbrutte oppdrag skal Arkitekt Sandmark AS få utbetalt beløpet som står under det påbegynte trinnet i kontrakten. Enhver godkjenning av et trinn, og en bekreftelse på å gå videre til neste trinn, medfører også at honoraret skal utbetales. Dette presiseres i kontrakten.

Ved brudd av kontrakt tilhører alle rettigheter Arkitekt Sandmark AS.

7 Rettigheter

Ideer og materiale utarbeidet av Arkitekt Sandmark AS skal ikke overlates til eller benyttes av andre uten skriftlig samtykke og skal ikke benyttes til andre formål enn det er gjort avtale om.

Arkitekt Sandmark AS forebeholder seg retten til å publisere illustrasjoner og dokumenter utarbeidet i forbindelse med tiltaket på nettsiden, bloggen og i sosiale medier. Publiseringen vil være anonymisert og uten koblinger til oppdragsgiver uten skriftlig samtykke.

NØKKELINFO

Arkitekt sandmark forteller om sin kompetanse

Arkitekt Sandmark AS

Org. nr: 923 143 785
Olav Tryggvasons gate 2B
7011 Trondheim

Arkitekt Sandmark AS er et arkitektkontor i Trondheim. Firmaet ble etablert 30. juni i 2019.

I dag består kontoret av en arkitekt.

Kontaktperson: Marianne Sandmark

Følg meg: