Slik leser du plantegningene

Tips og hjelpemidler|Sist oppdatert: 18. januar 2024|Publisert: 13. mai 2019|

Noen ganger er det ikke like lett å forstå alle forkortelsene og symbolene på plantegningene. Her kommer en liten forklaring på de mest vanlige forkortelsene og symbolene.

PBL – plan og bygningsloven

Plan og bygningsloven er gjeldene hvis det ikke finnes reguleringsbestemmelser, reguleringsplaner eller kommunale planer som overstyrer bestemmelsene i Plan og bygningsloven. Merk at fritidsboliger, garasjer og mikrohus (mindre enn 30 m2) har noen særegne regler.

TEK17

TEK17 er tekniskforskrift som er gjeldende i dag. Tallet 17 kommer av at den ble gyldig fra 2017. Merk at fritidsboliger, garasjer og mikrohus (mindre enn 30 m2) har noen særegne regler.

SAK10

SAK10 er byggesaksforskriften som er gjeldene i dag. Tallet 10 kommer at av den ble gyldig i 2010. Disse forskriftene dreier seg hovedsaklig om søkeprossessen og ansvar.

DiBK

DiBK er forkortelsen for Direktoratet for byggkvalitet og har ansvaret for å sjekke og godkjenne at firma har de korrekte kvalifikasjonene for å få sentral godkjenning, både TEK17 og SAK10 er tilgjengelig på deres nettsider . Der vil du også finne opplysninger om hva som er søknadspliktig og ikke.

Utnyttelsesgrad %BYA, %BRA og TU

Hvordan man skal beregne tomteutnyttelsen på en tomt er spesifisert i bestemmelsene. De aller fleste nye reguleringsplaner har påført %BYA på planen.

Normalt for tomter regulert til småhusbebyggelse ligger dette på 30-45% BYA. BYA betyr bebygd areal.

Litt eldre planer kan ha oppgitt %BRA i planene og da skal man regne med samlet BRA (bruksareal).

Gamle reguleringsplaner kan ha en eldre benevnelse som sier TU (tomteutnyttelse) som regnes på samme måten som BRA.

Hvis det ikke er påført noen % på reguleringsplanen eller i reguleringsbestemmelsene er det bebyggelsesplanen som angir utnyttelsesgraden. Denne er ofte noe vanskelige å finne nøyaktig tillatt utnyttelsesgrad da man må regne ut hvor mye inntegnet hus er i forholdt til tomta.

Hvis det heller ikke eksisterer så er det Plan og bygningsloven som gjelder. Denne har ikke noen bestemmelser som sier noe om utnyttelse på tomta, men en begrensing i gesims og mønehøyde. Sammen med lokale krav om parkering og uteområder vil man finne ut hvor mye man kan belaste tomten med.

Les mer om hvordan du regner ut utnyttelsesgraden her.

BRA = bruksareal

Buksareal er arealet innenfor ytterveggene. Dvs de kvadratmeterne du har til disposisjon i din egen boenhet. Overbygde arealer som carporter, inngangspartier og overbygd terrasse må regnes med som tilleggsareal. Det samme på garasjer og boder.

Ved utregning av utnyttelse på tomta må også parkeringsplassene telles med.

BYA = bebygd areal

Bebygd areal er fotavtrykket til boligen på tomta inklusive overbygde konstruksjoner som er høyere enn 0,5 m over terreng. Dvs balkonger telles med i BYA, mens plattinger ikke gjør det.

Primærrom (P-rom)

Primærrom benyttes ikke i tekniske forskrifter, men er mye brukt i f.esk meglerbransjen. Primærrom er bruksareal i bolig minus boder med tilhørende vegger, pipe og skillevegger mellom boenheter.

Tilgjengelig boenhet

Begrepet «livsløpstandard» er byttet ut til begrepet «tilgjengelig bolig». Hvis soverom, stue, kjøkken og bad ligger på inngangsplanet må boligen utformes som en tilgjengelig boenhet. Dette kravet utløser en rekke tiltak som må gjøres på planen. I hovedsak betyr det at rommene må være store nok til å betjenes av noen i rullestol.

Les mer om tilgjengelige boliger her.

Forskjellige figurer og hva de symboliserer

Her er en liten oversikt over figurer som brukes på plantegninger og hva de forskjellige symbolene betyr:

tegninger laget av arkitekt sandmark i trondheim

Hjelpemiddel

Arkitekt Sandmark har utarbeidet et «klipp og lim» ark med standard figurer for planløsninger i 1:100. Disse kan lastes ned kostnadsfritt av de som er medlemmer hos Arkitekt Sandmark AS.

Annonser for Amazon:

Hvis du ønsker flere ruteark i bokform kan mine skissebøker kjøpes som «print on demand» via Amazon. Symbolene på arket med figurer kan brukes med skisseboken cc 60 cm – 1:100

CC 60 cm – 1:50

CC 60 cm – 1:100

CC 60 cm – 1:200