Arkitekttjenester | Rammerapport

Unngå å gå på en smell

Ved å investere i en rammerapport før du invester i en eiendom kan du få avklart utforingene med tomten før du har kastet bort for mye tid og penger. Rammerapporten går systematisk gjennom alle reglene for din eiendom og undersøker hvor eventuelle fallgruver er. Dette er den beste investeringen du kan gjøre før du setter i gang med kostbare prosjekteringskostnader.

Rammerapporten inneholder:

Selve rapporten er en pdf på 15-17 sider med forklaringer til innhentet dokumentasjon som:

 • Gjeldende reguleringsplan
 • Gjeldende reguleringsbestemmelser
 • Hva kommunedelplanen sier for din eiendom
 • Hvor er vann og avløpsrør over tomta
 • Støyforhold
 • Grunnforhold (kvikkleire)
 • Hensynssoner (antikvarisk verdi, strandsone o.l)
 • Skolekapasiteten for området
 • Sjekk av privatrettslige avtaler (heftelser)

Rapporten samler informasjonen for deg og oppgir kravene til din tomt som:

 • Byggegrenser
 • Parkering
 • Uteareal
 • Utnyttelsesgrad
 • Høyder
 • Takform
 • Antall etasjer
 • Antall boenheter

Du vil få en vurdering av det du ønsker å få til på tomta. Dette blir vurdert upartisk og fra tre ulike ståsteder:

 • Dine ønsker
 • Kommunens føringer
 • Hvordan dette vil påvirke nabolaget

Du får i tillegg en grov situasjonsplan med et konsept for utvikling på tomta med:

 • Inntegnede byggegrenser
 • Avsatt areal til uteområde
 • Avsatt areal til parkering
 • Avsatt areal til boliger

Helt til slutt i rapporten får du forslag til videre fremdrift på dette prosjektet.

Pris for rammerapporter

Grunnprisen: 9.000,- inkl. mva*

*For tomter større enn 2 mål er det et tillegg på 1.000,- inkl. mva pr påbegynte mål.