Ord og uttrykk du bør kunne

Forside, Tips og hjelpemidler|Sist oppdatert: 18. januar 2024|Publisert: 20. februar 2020| |

Føler du noen ganger at arkitekten, byggmesteren eller saksbehandleren snakker over hodet på deg og benytter seg av ord og uttrykk du ikke forstår? I dette innlegget har jeg samlet de mest brukte uttrykkene i forbindelse med en byggesak og gitt korte forklaringer på disse.

Hvem er hvem

Hva er en tiltakshaver?

En tiltakshaver er den personen eller foretaket som ønsker å sette i gang tiltaket. Dette er enten eieren av tomta eller noen som har fått fullmakt for å være tiltakshaver på tiltaket. Det er sjelden det er noen andre enn eier som er tiltakshaver.

Hva er en byggherre?

En byggherre er tilsvarende som en tiltakshaver, men noe mer uformell da begrepet kan brukes om noen som bygger etter avtale med grunneieren. Entreprenører referer ofte til tiltakshaveren som byggherre når de skal utføre et oppdrag.

Hvem er eier i en byggesak?

En eier er den eller de personene som står oppført i grunnboka som eier av tomta.

Hva er en hjemmelshaver?

En hjemmelshaver en det samme som en eier, men med et litt mer formelt språk.

Hva er en fester?

En fester er en som leier en tomt av en eier, en såkalt festet tomt. Dette er sjeldent på tomter med helårsboliger, men mange hyttetomter er festet.

Hva er en saksbehandler?

En saksbehandler, eller byggesaksbehandler, er den personen som behandler byggesaken din og som er din kontaktperson i kommunen under byggesaken.

Hvem er nabo i en byggesak?

Den som eier, fester eller bruker en eiendom som har felles grense med din eiendom kalles en nabo. I byggsaksammenheng er det hjemmelshaver som kalles nabo og ikke leietakere på naboeiendommen. En leietaker vil ikke ha noen innflytelse på din byggesak.

Hva er en gjenboer?

En gjenboer er i praksis en nabo, men som ikke har felles eiendomsgrense med deg, men en smal eiendom i mellom. Vei, fellesareal for gangstier eller jernbanespor er typiske arealer som gjør at noen blir gjenboere i en byggesak. I en byggesak må naboer varsles. Det samme må gjenboere.

Ansvarsretter

Hva er ansvarlig søker?

Den personen eller foretaket som skal koordinere hele byggesaksprosessen er ansvarlig søker og har ansvarsrett for en rekke oppgaver.

Hva betyr prosjekterende?

Prosjekterende er den personen eller foretaket som skal kvalitetssikre og dokumentere at de bygningstekniske reglene er tilfredsstilt i en byggesak. Den som er ansvarlig prosjekterende skal ha et overordnet ansvar for andre prosjekterende.

Hva betyr utførende?

Utførende er den eller de som utfører bygge- eller rivearbeidene i henhold til prosjekteringen.

Hva er kontrollerende?

Den personen eller foretaket som foretar en kontroll av prosjektet kalles kontrollerende.

Hva er ansvarsrett?

Ved større tiltak i forhold til plan- og bygningsloven må enkeltpersoner eller foretak på ta seg en ansvarsrett.

LES MER OM
Ansvarsretter

Dokumenter

Hva er hjemmel?

Hjemmel er et ord benyttes om lovlig atkomst eller rettsgrunnlag. I byggesakssammenheng brukes ordet om rettsgrunnlag. Et eksempel: «Naboen har ingen hjemmel for å kreve at boligen plasseres 2 m lenger vest på tomta«.

Hva er servitutt?

En servitutt er en begrenset bruksrett eller rådighetsrett over annens eiendom. En typisk servitutt er en tinglyst veirett. En tinglyst servitutt er en heftelse for en eiendom og blir alltid registrert på den eiendommen som får en negativ heftelse.

Hva er en heftelse?

En heftelse er en begrensning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand med en tilsvarende rett for en annen (rettighetshaveren). Eksempler er panterett, forkjøpsrett, bruksrettigheter (servitutt) og grunnbyrde.

Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon er fritagelse for i et enkelt tilfelle å følge et lovbud eller annen bindende forskrift, for eksempel plan- og bygningsloven.

Hva er en erklæring?

En erklæring er en personlig bekreftelse på et forholds riktighet. I byggesaker brukes disse oftest når det er behov for å få en bekreftelse fra nabo om å komme over byggegrensen.

Hva er et nabovarsel?

I byggesaker skal naboer varsles i rimelig tid før tiltaket skal settes i gang. Nabovarselet skal sendes ut til naboene to uker før søknad sendes inn.

LES MER
Hvorfor fikk ikke jeg nabovarsel?

Hva er en merknad?

Etter at naboene har fått nabovarslet kan de gi tilbakemeldinger og disse tilbakemeldingen kalles merknader. Merknader må behandles i byggsøknaden.

Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område som viser planlagt fremtidig utnyttelse. Til kartet er det ofte knyttet et sett av reguleringsbestemmelser.

Hva er reguleringsbestemmelser?

Til en reguleringsplan skal det være utarbeidet reguleringsbestemmelser også kalt vedtekter. Disse bestemmelsene gir mer detaljerte føringer for hvordan de enkelte områdene i planen kan utnyttes.

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en veileder for hvordan arealer skal benyttes i kommunen, hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner, generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.

Hva er kommunedelplaner?

Kommuneplaner er styrende for all planlegging i de norske kommunene. Målet med kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Hva er støyrapport?

En støyrapport er en vurdering av støyforholdene på din tomt utført av fagfolk. I områder med mye støy kan det være behov for å få utarbeidet en støyrapport som forteller hva som skjer når planlagt bolig blir plassert på tomta og hvilke tiltak som må gjøres.

Hva er en brannrapport?

En brannrapport er en vurdering av brannsikkerheten i din bolig utført av fagfolk. I prosjekter med høyere brannklasse en klasse 1 må det foreligge en brannrapport fra et foretak.

Søknad

Hva er en forhåndskonferanse?

En forhåndskonferanse er en veiledningstime som kommunen plikter å gi tiltakshavere i alle byggesaker.

LES MER
Hva er en forhåndskonferanse?

Hva er en rammesøknad?

En rammesøknad er første del av en totrinnsøknad som avklarer hva som skal gjøres.

Hva er en igangsettingstillatelse?

En igangsettingstillatelse er del to av en totrinnsøknad som avklarer hvem og hvordan tiltaket skal gjøres. Denne forkortes ofte som IG.

Hva er ettrinns søknad?

Dette er en søknad som dekker hva, hvem og hvordan et tiltak skal gjøres.

Hva er ferdigattest?

Ferdigattesten bekrefter at byggearbeidene er ferdige og at de er utført i tråd med tillatelse gitt av bygningsmyndighetene. Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest.

Lover og regelverk

Hva er PBL?

PBL er en forkortelse for plan og bygningsloven.

Hva er TEK17?

TEK17 er navnet på teknisk forskrift som er gjeldene i skrivende stund.

Hva er veiloven?

Veiloven, eller N100, er lovene som gjelder for veg og gateutforming.

Tomt og eiendom

Hva er eiendomsgrense?

En eiendomsgrense er en grense mellom to eiendommer.

Hva er byggegrense?

En byggegrense er en grense for hvor du kan, men ikke må, ligge helt inntil grensen. En regulert byggegrense er inntegnet på reguleringsplanen. Øvrige byggegrenser fastsettes av Plan- og bygningsloven eller veiloven (N100).

Hva er byggelinje?

En byggelinje oppstår når bygg på nabotomter blir liggende med fasadelivet i samme linje.

Hva er utnyttelsesgrad?

Utnyttelsesgrad er et forhold mellom det du har bygd og størrelsen på tomta. Grad av utnytting er innen kommunal planlegging og regulering et mål på hvor mye det kan tillates bygd på et område. Ulike reguleringsplaner kan utløse ulike regneregler.

Hva er en parsell?

En parsell er en tomt som er skilt ut fra en større tomt.

Hva er veirett vs parkeringsrett?

En veirett gir deg rett til å kjøre over noen andres tomt mot at du påtar deg vedlikeholdskostnader. En veirett gir ikke automatisk parkeringsrett. Dette må formuleres i servitutten.

Soner

Hva er støysoner?

Støysoner forteller hvor mange desibel det er i det aktuelle området. Det er 6 ulike støysoner (+ ingen støysone) hvor kun ingen/hvit støysone og grønn støysone er godkjente for uteareal.

Hva er strandsone?

Strandsonen er i Norge et generelt byggeforbud i et 100-meterssone langs kysten som har som formål å sikre allemannsretten og er begrunnet av «hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.»

Hva er LNF område?

LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder,

Hva er frisiktsone?

En frisiktsone er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanekant/asfaltkant. I frisiktsonen må ingen punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning bli liggende høyere enn 0,5m over veinivå. Hvor frisiktlinjen går defineres av gjeldende reguleringsplan og veiloven.

Hva er antikvarisk verdi?

Antikvarisk verdi er bygninger som er vernet i ulike grad. Eldre bygninger kan bli klassifiserte som antikvariske og får en klasse. De vernede byggene kan man ikke gjøre noe med uten at byantikvaren er involvert. Bygninger med verneklasse C kan man endre innvendig, men ikke utvendig. Hva som tillates i hver klasse kan variere fra kommune til kommune.

Hva er antikvarisk hensynssone?

Et antikvarisk hensynssone er områder med kulturminner kan større arealer bli del av en hensynssone.

Hva er faresone?

En faresone er områder der det er fare for skred, flom eller kvikkleire.

Hva er aktsomhetskart flom?

Dette er et kommunalt kart som viser områder som kan være utsatt for flom og hvor det er nedsenkninger i terrenget som kan samle vann ved kraftig nedbør.

Hva er aktsomhetskart grunnforhold?

Dette er et kart som viser fareområder for skred, kvikkleire og andre forhold som er basert på informasjon om grunnforholdene.

Begrep

Hva er VA-ledningsnett eller VA-kart?

Dette er et kart som viser vann og avløp rør.

Hva er tilgjengelig bolig?

En tilgjengelig bolig er en bolig som har planløsninger hvor det er vektlagt fremkommelighet. Alle boliger som har hovedfunksjonene på inngangsplanet utløser et krav om tilgjengelighet.

Hva er universell utforming?

Universell utforming (UU) må ikke forveksles med tilgjengelighet. UU handler om mer enn fremkommelighet og har strengere krav. Alle former for funksjonsnedsetting skal ivaretas. Alle arbeidsplasser og offentlige bygg skal utformes med universell utforming.

Hva er kotehøyde?

En kotehøyde eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).

Hva er fyllingsfot og fyllingstopp?

Når man lager en fylling får man et toppunkt hvor fyllingen starter og en fot hvor fyllingen begynner. Disse kalles fyllingstoppen og fyllingsfoten.

Selve byggverket

Hva er mønehøyde?

Mønehøyde er høyde til skjæringen mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen hvis det ikke står noe annet i reguleringsbestemmelsene.

Hva er gesimshøyde?

Gesimshøyde er høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Gesimshøyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen hvis det ikke står noe annet i reguleringsbestemmelsene.

Hva er FG – ferdig gulv?

FG står for ferdig gulv og er et mål på hvor høyt i terrenget det ferdige gulvet ligger. Dette oppgis ofte i kotehøyder eller meter over havet.

Hva er OK – overkant?

OK står for overkant og benyttes på sammen måte som FG, men er vanligvis målt fra litt andre steder. For eksempel OK grunnmur eller OK støttemur

LES MER
Slik leser du plantegningene