Nye byggeregler fra 1. mai 2021

Byggesak og regelverk|Sist oppdatert: 16. desember 2023|Publisert: 17. april 2021| |

1.mai 2021 trer de nye endringene i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft. De er endret for å gjøre det lettere for deg å bygge på din bolig enten det er et tilbygg eller en veranda. Her er endringene og hva de betyr for deg.

Hvilken forskrift er det som endres?

Det er to endringer som skjer. En liten endring i tekniske forskrift (TEK17) og litt større endringer i byggesaksforskriften (SAK10).

arkitekt sandmark piktogram av boliger på rekke

LES MER
Les om endringene i SAK10 (lenke til Lovdata)
Les om endringene i TEK17 (lenke til Lovdata)

Endring i TEK17

Endringen i Tek17 er ikke så omfattende, men den gir en definisjon som er etterlengtet. Det er endelig bekreftet hva «frittstående» betyr. Selv om dette er blitt praktisert i flere kommuner så er det nå formalisert i tekniske forskrift.

Frittstående = min 1 meter fra andre bygg

Endring i SAK10

Dette er hvor den største endringen skjer. I kapittel §4.1 i SAK10 som handler om hvilke tiltak som er fritatt fra søknadsplikt.

Endringer for avstandskrav

FØR: «Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen. »

ENDRET: «Tiltaket skal plasseres minst 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.»

I praksis har ikke dette så stor endring, men juridisk har dette leddet i forskriften fått en strengere form. Det er forskjell på kan og skal i et regelverk. Dette henger sammen med at begrepet frittliggende er blitt definert til en meter.

Endringer for tilbygg

FØR: «Tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.»

ETTER: «Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.»

Her har det skjedd en stor endring. Det er nå tillatt å bygge tilbygg uansett hva dette skal brukes til. Før fikk du kun lov til å bygge inngangsparti og boder. Dette er nå utvidet til alle type rom, enten det er soverom, stue, kjøkken eller bad».

Endringer for terrasser med rekkverk

Dette er et nytt ledd i forskriften som sier:
«Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m.»

Dette leddet er nytt og gjør det lettere for deg å bygge terrasser som er noe hevet fra bakken og nærmere tomtegrensen. Det er ikke lengre behov å innhente tillatelser fra naboen hvis du kommer nærmere byggegrensen enn 4 m.

Presisering i forhold til veiloven

FØR: «For tiltak unntatt etter første ledd bokstav a, b, c og e må plasseringen ikke komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.»

ETTER: For tiltak unntatt etter første ledd bokstav a, b, c, d og f må plasseringen ikke komme i strid med veglovas bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner, avstand til veimidte, eller byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10.

Denne endringen er uendret, det er kun bokstavene på leddene som er endret fordi leddet om terrasser kommer inn som nytt ledd (d).

Krav om byggemelding

FØR: «For tiltak etter første ledd bokstav a, b og c skal tiltakshaver informere kommunen om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.»

ETTER: «For tiltak etter første ledd bokstav a, b og c skal tiltakshaver melde fra til kommunen om tiltaket og plasseringen senest innen fire uker etter at det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  • a – dato tiltaket ble ferdigstilt
  • matrikkelnummer, jf. matrikkelloven §3 første ledd bokstav c (kommune-, gårdsnummer- og bruksnummer, ev. festenummer og seksjonsnummer)
  • kart over eiendommen som viser omriss av tiltaket med målte avstander til grenser og andre bygninger på eiendommen
  • tiltakets areal i bruksareal (BRA). bebygd areal (BYA) og bruttoareal (BTA) pr etasje.
  • bygningstype etter matrikkelen for frittstående bygg
  • Hva rommet/rommene i tilbygget skal brukes til»

Krav om byggemeldinger er blitt strengere med tidskrav og dokumentasjonskrav.

Oppsummering

Her er Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sin egen video om saken:

Av privatlivshensyn trenger YouTube din tillatelse for å lastes inn. For more details, please see our Personvernerklæring.
Jeg Godtar

De nye forskriftene gir deg større frihet, men samtidig større ansvar for dokumentering av det du har gjort. Dette betyr at du må utarbeide samme type tegninger som om du skulle søke om tiltaket, men sende det inn som en byggemelding og ikke en byggesøknad. Du må utarbeide tegninger som plan, snitt, fasader og situasjonsplan for ditt byggeprosjekt.

Selv om det er lempet på kravene så er det samtidig lagt mer ansvar over på deg som bygger noe.