Nabovarsel – hva skal med?

Nabovarsel|Sist oppdatert: 22. oktober 2023|Publisert: 8. desember 2020|

Det er store forskjeller på byggesaker. Større tiltak krever at et foretak står som ansvarlig søker, mens mindre prosjekter kan du søke om selv. De aller minste prosjektene krever ikke noen søknad. Felles for alle er at det må sendes ut nabovarsler.

Hva må nabovarslet inneholde?

Hensikten med nabovarslet at at naboene skal får tilstrekkelig med informasjon om det du skal bygge. De skal få vite hva tiltaket skal brukes til, hvordan tiltaket blir seende ut, hvor høyt det er og hvor det skal være plassert. Dette viser du i form at tegninger med målsatte lengder på selve tiltaket og avstander til eiendomsgrensen og nabobygg.

I de fleste byggesakene må følgende nabovarsles:

  • Planer
  • Fasader
  • Snitt
  • Situasjonsplan
  • Eventuelle dispensasjoner med begrunnelse

Tegningene som er listet opp over er minstekravet for hva som må sendes ut med et nabovarsel. Noen ganger kan det være lurt å i tillegg legge ved ekstra informasjon i form av redegjørelser som tekst eller bilder av det planlagte tiltaket i 3D. Det varierer hvor mye erfaring folk har med å lese tekniske tegninger som ofte sendes som nabovarsel.

Du kan levere dette i nabovarslet også:

  • Terrengsnitt
  • Perspektiver
  • Sol og skyggestudier
  • Plan som viser avkjørsler og utearealer

Det er viktig å supplere med ekstra tegninger for å vise hvordan de nye boligene vil forholde seg til de eksisterende hvis dette er et tiltak som kan bli sett på som fortetting.

Derfor har jeg alltid med terrengsnitt, terrengsnitt med nabobygg og sol og skyggestudier i mine byggesaker hvor det er fortetting av eksisterende boligområde.

Naboer som står og prater ved et gjerde om nabovarsler

Kan man slippe å nabovarsle?

I utgangspunktet skal du alltid nabovarsle hvis du skal bygge noe. Det er noen få unntak, men det er hvis du skal bygge bod, støttemur, garasje eller carport. Spesielle regler gjelder for disse tiltakene. Du bør også være obs på at selv om dette iht kommuneplanen og Plan og bygningsloven er fritatt fra søknad og dermed nabovarsel, så kan det være noe i reguleringsplanen som utløser en søknad med nabovarsling.

Hvis du mener at tiltaket ikke påvirker naboene (for stor avstand) eller du allerede har en erklæring fra naboen om at du kan bygge f.eks 2 m unna nabogrensen så er jo tillatelsen allerede gitt. Da kan du sende med en ekstra tekst i følgebrevet som sier «Vi anmoder om å slippe å nabovarsle fordi vi mener naboene ikke blir berørt av tiltaket fordi…». Dette finner mer informasjon om nabovarsler i Byggesaksforskriften SAK10, §5.2.

Anbefalinger om nabovarsler

Jeg vil uansett anbefale at du nabovarsler der du kan nabovarsle. Det er fordi de 14 dagene du må bruke ekstra på nabovarslet tar mindre tid enn om sender inn søknad, får mangelbrev på denne, må sende nabovarsler og deretter en ny søknad.

Jeg anbefaler også at du legger ved den informasjonen du har av ditt tiltak så naboene også kan sette seg godt inn i prosjektet.

to kvinner som står ved et gjerde
Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL

Tema i innlegget: