Hvordan skal du forholde deg til kvikkleire i din byggesak?

Byggesak og regelverk|Sist oppdatert: 22. oktober 2023|Publisert: 16. februar 2021|

I den siste tiden er flere blitt opptatt av kvikkleire. Nesten alle som jeg skriver byggesaker for har spørsmål rundt dette. Det gjelder både tiltakshavere og merknader fra naboer. Det er ikke blitt foretatt noen vesentlige endringer i behandling av dette i byggesaker annet enn at NVE har skrevet en ny veileder som ble publisert i høst. Veilederen er ment som en bransjestandard for de som jobber med vurdering av risikoen for skred. 

Hva er kvikkleire?

Kvikkleire er en spesiell type leie som har sprøbruddegenskaper. Med sprøbruddegenskaper menes at jordarten består av små leirepartikler som har en flat form. Disse formene ligger ikke tett inntil hverandre, men er stablet på en måte som minner om korthus. I mellomrommene mellom «kortene» er det saltholdig vann. Det er saltet sine bindinger som gjør at leiren holdes på plass og er stabil.

Hvor finner man kvikkleire?

Kvikkleire finnes i områder hvor det er marin avsetninger i grunnen. Det varierer fra sted til sted hvor mye det er av denne typen leire og hvor høyt opp den marine grensen strekker seg.

Hva utløser et kvikkleireskred?

  • Et kvikkleireskred kan utløses om det saltholdige vannet blir skylt bort av ferskvann, for eksempel ved kraftig nedbør.
  • Et kvikkleierskred kan utøses av erosjon, for eksempel en bekk eller elv som gravert bort grunnen ved elveløpet og utløser et lite skred som utløser et større kvikkleireskred.
  • Et kvikkleireskred kan utløses ved overbelasting, det kan skje ved byggeaktivitet som gir store rystelser i grunnen eller påfører ekstra belastning på et område som så utløser et større skred.

Ny veileder om kvikkleire

Norges vassdrag- og energidirektorat utarbeidet en ny veileder kalt «Sikkerhet mot kvikkleireskred» i november 2020. Denne veilederen er ment å blir en bransjestandard for utbedring av sikkerheten ved bygging i områder med kvikkleire.

Forsiden av veilederen om kvikkleire

Kvikkleire i byggesaker

Problematikk rundt kvikkleire er noe som vi ser i byggesaker rett som det er. Dette løses vanligvis ved at en geolog gir en vurdering av faresonen for området eller at det blir foretatt prøveboringer for å avklare om det er funnet noe kvikkleire på tomten eller i nærheten av tomten.

Faglig vurdering av faren for kvikkleireskred

I alle byggesaker som skjer i områder med kvikkleire vil det komme krav fra kommunen om enten en vurdering av skredfaren eller at det skal foretas grunnboringer på tomta.

Dette er vurderinger som vil bli ansvarsbelagte i byggesøknaden. Det er kun firma som har de riktige kvalifikasjonene som kan stå ansvarlig for dette fagområdet.

Oppsummering

Skal du bygge på en tomt som er i en faresone for kvikkleire bør du forvente at det vil komme et krav om en utredning, enten i form av en vurdering av fare for skred eller boringer på tomta.