Guide: Slik sjekker du om din garasje er søknadspliktig

Guide|Sist oppdatert: 22. oktober 2023|Publisert: 21. november 2021|

Garasjer har andre regler for byggesøknader enn bygninger som har rom som er egnet for varig opphold. Selv om garasjen er fritatt fra søknadsplikt i seg selv så kan det være noe i reguleringsplanen, reguleringsbestemmelsene eller kommuneplanen som utløser søknadsplikt med eller uten dispensasjon. Dette innlegget vil gå gjennom hvilke punkter du må sjekke.

Krav for å kunne være fritatt fra søknadsplikt:

  • Er garasjen i en etasje
  • Er garasjen mindre enn 50 m2
  • Har garasjen gesimshøyde som er lavere enn 3 m
  • Har garasjen mønehøyde som er lavere enn 4 m

Hvis svaret er JA på alle punktene over så er garasjen i seg selv fritatt fra søknadsplikten, men må kontrolleres opp mot reguleringsplanen og plassering på tomta.

Plassering på tomta

  • Er eiendommen bebygd
  • Er garasjen plassert minst 1 m fra eksisterende bygg på eiendommen
  • Er garasjen plassert minst 1 m fra eiendomsgrensen

Hvis svaret er JA på alle punktene over så er plasseringen i seg selv fritatt fra søknadsplikten iht PBL, men må kontrolleres opp mot reguleringsplanen og veiloven.

Formål på eiendommen

I kommuneplanen er formålet med eiendommen regulert. For å sjekke dette åpner du kartet i kommunens kartportal, zoomer litt ut (ca 1:10 000) og ser hvilken farge dine eiendom har. Hvis eiendommen din ligger i gul sone så er tomten regulert til boligformål. Da kan garasjen fremdeles være fritatt fra søknadsplikt.

Hvis området din eiendom ligger i har en annen farge må du undersøke hva fargen betyr. Er formålet noe annet en bolig må du mest sannsynlig søke om å få sette opp garasjen.

Regulerte byggegrenser

Start med å sjekke reguleringsplanen for din eiendom. Denne finner du på kommunens nettsider. Det er vanligvis lenker til reguleringsplanen når du er inne på kartportalen til din kommune.

  • Hvis det er tegnet inn en byggegrense mot veien så er det denne grensen som er gjeldene.
  • Hvis det eksisterer en reguleringsplan, men det ikke er tegnet inn en byggegrense så er det veiloven på det tidspunktet planen ble vedtatt som er gjeldene.
  • Hvis det ikke eksisterer noen reguleringsplan så er det Plan og bygningsloven og veiloven med dagens krav som er gjeldende. Veiloven er kun gjeldene på den siden av eiendommen som grenser mot en kommunal vei eller fylkesvei.

Skal du bygge nær en jernbanelinje så utløser dette en egen søknad om dispensasjon fra Jernbaneloven §10 som skal leveres til BaneNor.

Bestemmelser

Bestemmelsene kan være strengere eller mildere når det kommer til utforming og plassering av garasjer. Bestemmelsene finner du vanligvis sammen med reguleringsplanen i kommunens kartportal.

Vanlige begrensninger i bestemmelser er størrelse og takvinkel samt om garasjene skal være frittstående eller sammenbygd med boligen.

Bestemmelsen oppgir normalt en utnyttelsesgrad for tomten som du i tillegg må følge. Kommer du over denne graden utløser det en vanlig byggesøknad.

Utnyttelsesgrad

Reguleringsplanen vil oppgi utnyttelsesgrad. Hvis det ikke står på planen eller i bestemmelsene må du lese nøye igjennom kommuneplanen for å se om det står noe om utnyttelse for din eiendom der.

Den største utfordringen med utnyttelsesgraden er å finne tallene på den eksisterende bebyggelsen på eiendommen. Hvis du ikke har målsatte tegninger av din bolig kan du kontakte Byggesaksarkivet i din kommune for å få oversendt tegninger.

Vannledninger

Det er ikke tillatt å plassere garasjer over kommunale eller andres vannledninger. I de fleste kommunene er det generelle kravet om at du skal være 4 m unna kommunale ledninger gjeldene. Sjekk din kommunens VA-norm om du tror du kommer nære ledninger.

Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL

Tema i innlegget: