to kvinner som står ved et gjerdeNabovarsel - hva skal med?
vinterlandskap med trær og fjellHvordan skal du forholde deg til kvikkleire i din byggesak?

Det er blitt dyrere å levere byggesøknader i Trondheim

Kategorier: Byggesak og regelverk|Sist oppdatert: 17. april 2021|Publisert: 24. januar 2021|

Trondheim kommune har endret sine priser i forbindelse med byggesøknader og blant annet begynt å gebyrlegge forhåndskonferanser og “Tilbakemelding før vedtak”. Dette kan få store utslag på kostnadene ved byggesøknader. Se sammenligningen mellom prisen i 2020 og 2021 her.

Trondheim kommune oppdaterte sin prisliste for gebyrer i forbindelse med byggesaker 20.01.2021. I denne prislisten har det skjedd vesentlige endringer når det kommer til behandling av byggesøknader. De kommunale gebyrene for Bygge- og delesaker øker med 10% noen steder, ca 45-78% andre steder og enkelte tjenester som før var kostnadsfrie er nå gebyrlagte.

LES MER:
Prisliste 2021
Prisliste 2020

Gebyrregulativet har fått endret eller tilført en rekke ekstra punkter under delen om Byggesaker. Jeg har oppsummer endringene her. Legg merke til overskriftene merket med stjerner. En stjerne er en stor øking på over 10%, to stjerner er en kraftig økning på over 50% og tre stjerner er en gigantisk økning på det som tidligere var kostnadsfritt og økninger på over 100%.

A. Generelt

Punktene under generelt (A) er stort sett uendret. Her er endringene under punkt A.

A3 Betalingsplikt og timesatser

Timepris for arbeider i marken er uendret, mens timeprisen for kontorarbeid øker med 10% fra 1.610,- til 1.780.-

A14: Dispensasjoner ¤

Gebyret for dispensasjoner øker kraftig med ca 20% fra 5.800,- til 7.000,-. Denne prisen gjelder pr dispensasjon.

Trondheim kommune har mange eldre reguleringsplaner som overhode ikke er i samsvar med ønsket byutvikling for området. Det er ikke uvanlig at det må søkes dispensasjon fra 3-5 bestemmelser ved bygging i etablerte boligområder. Denne posten kan fort blir kostbar.

B. Byggesaker

Dette avsnittet har fått endringer i pris og det er også kommet til flere underpunkter som nå blir tjenester med gebyrer som før 2021 var kostnadsfrie. Generelt så øker de fleste satsene i byggesaker med 10% mellom 2020 og 2021.

B2-1 Satsene

Alle satsene basert på m2 øker med 10%.

B2-2 Igangsettingstillatelse

Gebyret for igangsettingstillatelse øker med 10% fra 3.980,- til 4.380,-.

B2-3 Nye boenheter ¤¤

For hver tilførte boenhet på eiendommen øker det belastede gebyret fra 4.500,- til 8.000,-. Dette tilsvarer en økning på hele 77,8%.

B2-4 Bruksendring ¤

Minsteprisen på bruksendring økes fra 2.640,- til 3.560,- som tilsvarer en økning på nesten 35%.

B2-5 Søknad om plassering av leskur og avfallcontainer

Dette delpunktet har falt ut av listen over gebyrer for 2021.

B2-6 Byggegrense mot offentlig vei ¤

Dette gebyret øker med 20% fra 5.800,- til 7.000,-.

B2-7 øvrige tiltak ¤

Dette økes fra 2.640,- til 3.560,- som tilsvarer en økning på nesten 35%.

B2-8 Skorstein ¤

Gebyret for rehabilitering, oppføring og riving av skorstein har økt fra 2.450,- til 3.560,-. En økning på ca 45%.

B3 Riving av tiltak

Alle satsene for riving øker med 10%.

B4 Skilt og reklameinnretning

Alle satsene for skilt øker med 10%.

B5 Anlegg og lignede

Alle satsene for anlegg øker med 10%.

B6 Vesentlig terrenginngrep

Alle satsene for terrenginngrep øker med 10%.

B7 Bygningstekniske installasjoner

Satsen for bygningstekniske installasjoner øker med 10%.

B8 Driftsbygninger i landbruket ¤¤

Gebyret for driftsbygninger øker fra 50% av satsene i B2-1 til 75% av satsene.

I realiteten øker dette gebyret med 50% fra 2020 til 2021.

B9 Revidert søknad ¤¤

I 2020 ble du kun belastet med 25% av hovedsatsen i B2. I 2021 blir du belastet med 75% av hovedsatsen i B2 ved revidert søknad. Med andre ord; dette gebyret er nå tredoblet siden 2021.

Dette henger trolig sammen med at det er vanskelig å skille mellom hva som er en revidert søknad og hva som er en ny søknad.

B10 Ansvarsrett ¤

Satsen for godkjenning som selvbygger øker med 23% fra 2890,- til 3.560,-.

B11 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse ¤¤

Satsen for ferdigattest øker med 50% fra 2390,- til 3.560,-.

B12 Sakkyndig bistand og innleide tjenester for saksbehandling

Uendret, men henger sammen med andre satser (A3) og får dermed en 10% økning selv om teksten ikke er endret.

B13 Ulovlig byggearbeid og øvrige brudd på pbl

Dette er det eneste gebyret som blir redusert. I 2020 var minsteprisen 6.000,- i 2021 er det 3.560,-. Det tilsvarer en reduksjon på ca 40%.

B14 Tilsyn

Uendret

NY: B15 Forhåndskonferanser ¤¤¤

Fra 2021 tilbys ikke lengre gratis forhåndskonferanser. Disse blir nå belastet med 4.500,-.

NY: B16 Tilbakemelding før vedtak ¤¤¤

Fra 2021 vil det straffe seg økonomisk om det er mangler ved søknaden. Får du flere enn et tilbakemeldingsbrev fra kommunen så koster det 3.560,- pr brev.

Her lønner det seg å bruke godt med tid på byggesøknaden, avklare alle dispensasjonene, innhente alle dokumentene du trenger og levere alle tegningene du trenger. I tillegg er det nå mulighet å kreve at saksbehandler er mer nøye i tilbakemeldingen slik at det ikke blir sendt ut unødvendige mange tilbakemeldinger,

NY: B17 Møter underveis i byggesaken ¤¤¤

Fra 2021 vil møter om byggesaken etter at den er sendt inn belastes med 3.560,-.

NY: B18 Unntak for tekniske krav i eksisterende bolig ¤¤¤

Behandling av søknader om unntak for tekniske krav etter plan- og bygningsloven belastes med et gebyr på 7.000,-.

C Plansaker

Disse gebyrene er det lav økning på da de øker med mellom 2,7-3%. Tilleggsgebyrene beholder samme % sats av beregnet gebyr iht C2 og C3.

D Delesaker ¤¤

Her skjer det store endringer på kostnadene ved fradeling som er iht reguleringsplanen. Disse gebyrene stiger nå med hele 54%.

Fradeling iht plan øker fra 6.490 til 10.000,-.
Fradeling parsell 2 øker fra 3.245 til 5.000,-.

Gebyr for andre delinger øker med 10%.

E Oppmålingsarbeid

Ingen endringer på gebyrer for oppmåling.

F Digitale kart- og eiendomsdata

Ingen endringer

G Eierseksjonering

Ingen endringer

H Teknisk plangodkjenning

Liten økning i satsene på ca 2,7%.

Oppsummering

Økningen i gebyrer på Byggesaker har økt enormt dette året og vil medføre mange ekstra kostnader for i forbindelse med byggesaker.

Vil du vite mer om byggesaker, regelverket og få gratis hjelpemidler?

Få tilgang til Arkitekt Sandmark AS sitt Bibliotek med hjelpemidler:

Arkitekt Sandmark fra Trondheim annonse nyhetsbrev
modell av bolig og stabler med mynter
Arkitekt Marianne Sandmark sitt profilbilde

Marianne Sandmark
Daglig leder
Arkitekt MNAL

to kvinner som står ved et gjerdeNabovarsel - hva skal med?
vinterlandskap med trær og fjellHvordan skal du forholde deg til kvikkleire i din byggesak?
lenke via bilde til nettbutikk