Hva er ansvarsrett?

Hva er...?|Sist oppdatert: 18. januar 2024|Publisert: 13. september 2019|

Jeg var aktiv på Anbudstorget i 2019 og ble mer eller mindre sjokkert over hva det ble spurt om og hvor lett enkelte ser på ansvarsretter og signaturer. Det var flere som rett ut bare spør «kan du ikke bare signere her da, så bygger jeg selv jeg…». Da går alarmklokkene hos meg. Vet du egentlig hva du spør om? Vet du hva en ansvarsrett egentlig betyr? La meg forklare litt nærmere hva som inngår i en ansvarsrett.

Ulike typer ansvarsretter for ulike roller

Litt enkelt forklart: signerer du en ansvarsrett så påtar du deg et ansvar og vil bli holdt ansvarlig ved eventuelle feil eller mangler. Tar du på deg et ansvar i en byggesak så er er du også ansvarlig for at alt som leveres fra underleverandører innen ditt fag er iht regler og forskrifter. De jobber da under ditt ansvarsforhold.

Hvis noen har tatt på seg et ansvar så kan de bli holdt ansvarlig for andres tabber. Det er akkurat på dette punktet at flere av de som legger ut jobber på anbud har et litt for lett syn på signaturer for en ansvarsrett. En signatur er ikke bare en underskrift, det er en forpliktelse.

En ansvarsrett eller krangel om hvem som har ansvaret kan fort bli stygt. I Trondheim ble et arkitektfirma dømt til å betale utbedringene for skader i 2018 fordi det ble gjort feil i byggingen av elementene som ble bygd i utlandet. Dette er en påminnelse om hvorfor det er viktig at alle ledd i en byggesak er tydelig innforstått med hva det vil si å erklære ansvar i en byggesak. Dette gjelder både deg som representerer et foretak og deg som er tiltakshaver.

Med andre ord; hvis du «bare ber om en signatur, så ordner du resten selv» så ber du et foretak om å påta seg et ansvar som kan ha en verdi på flere millioner. Ville du signert om du var foretaket?

Nei, det var det jeg trodde. Ansvarsretter er noe man skal ta på alvor.

Du kan lese mer om dette på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Fire hovedtyper av ansvarsretter

Det finnes fire hovedtyper ansvarsretter. Det er ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende. Forkortet kalles disse SØK, PRO, UTF og KONTROLL.

En ansvarlig søker har ansvar for søknaden, en ansvarlig prosjekterende har ansvaret for dokumentering og tegninger, en ansvarlig utførende har ansvaret for den fysiske jobben, mens en ansvarlig kontrollerende har ansvaret for å kontroller at forskriftene er fulgt.

Titlene på ansvarsrettene forklarer noe av ansvaret, men hva som inngår i de ulike rollene er ikke like tydelig. Jeg har laget et sammendrag under.

Ansvarlig søker

De fleste byggesaker blir behandlet som totrinnsøknader. Det er fordi ved en totrinnssøknad er det ikke behov for å vite hvem som skal utføre jobben i første del. Man får da færre foretak å forholde seg til ved starten av søkeprosessen. Denne deln av søknaden kalles en rammesøknad. Samtidig som søknaden ligger inne til behandling kan man innhente anbud på jobben. Del to kalles igangsettelse og forkortes ofte til IG. Ved en igangsettelse må alle aktørene og ansvarsrettene være på plass.

På grunn av muligheten for en todelt søknad kan rollen som ansvarlig søker deles i to. Et ansvar ved rammesøknader og et ved igangsettelse/fullføring av søknaden. Dette trenger ikke være samme firma.

Ansvarlig søker for rammesøknad

Den første delen av en søknad er den enkleste da den skal kun forholde seg til fire aktører:

 • den som skal bygge (Tiltakshaver)
 • den som tegner tegningene (Prosjekterende)
 • den som søker (Ansvarlig søker)
 • den som skal behandle søknaden (Saksbehandler)

Den første delen av en to-trinns byggesøknad handler om å få godkjent ønsket prosjekt og ikke hvordan byggesaken skal gjennomføres.

På dette stadiet er det mye tegninger og dokumentasjon som krever mer kunnskap om tekniske tegninger, byggeregler og dokumentasjon. Det er derfor naturlig at denne delen utføres av noen som driver administrativt arbeid som for eksempel en arkitekt, en boligselger eller ingeniør med søknadserfaringer.

Ansvarsområdene for ansvarlig søker ved en rammesøknad er disse:

 • Ansvarlig søker deltar i forhåndskonferanse hvis tiltakshaver ønsker dette.

 • Ansvarlig søker har ansvaret for nabovarslinger

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å motta og svare på merknader ved søknad

 • Ansvarlig søker har ansvaret for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger og oppfyller krav gitt i PBL som plassering og avklaring dispensasjoner

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å få inn nødvendige signaturer fra tiltakshaver

Les mer:
Forhåndskonferanse

Ansvarlig søker for søknad om igangsettelse (IG)

Del to av en totrinns søknad kalles igangsettelse. Når denne delen av byggesøknaden sendes inn til kommunen må alle ansvarsretter og de foretakene som skal utføre jobben være på plass. Det er ansvarlig søkers rolle å innhente den nødvendige dokumentasjonen.

Mange av de ansvarsområdene som skal dekkes av ansvarlig søker ved IG er på byggeplassen. Det er naturlig at foretaket som er mest på byggeplassen påtar seg dette ansvaret. Dette foretaket har også byggeledelsen på byggeplassen.

Et arkitektkontor har sjelden tilgang til byggeplassen. Rollen som ansvarlig søker tas ofte over av det foretaket som har byggeledelsen som har tilgang.

For eneboliger og andre småhus er det oftest tømrerfirmaet som har byggeledelsen og det er derfor naturlig at de også påtar seg rollen som ansvarlig søker ved søknad om igangsettelse. Har du den riktige utdannelsen og minst 4 års erfaring fra faget kan du være ansvarlig søker.

Ansvarsområdene for ansvarlig søker ved en igangsettelse er disse:

 • Ansvarlig søker har ansvaret for utarbeiding og oppdatering av gjennomføringsplan

 • Ansvarlig søker har ansvaret for tilrettelegging for kontroll

 • Ansvarlig søker har ansvaret for forslag til tiltaksklasser for fagområdene

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å identifisere ansvarsområder og sørge for å få inn de nødvendige erklæringene og signaturene

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å varsle kommunen ved mangler, endringer eller opphør av ansvarsretter

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å påse at det blir utarbeidet avfallsplan og dokumentasjon for faktisk disponering av avfall

 • Ansvarlig søker har ansvaret for at sikringstiltak blir prosjektert og utført

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å samordne de ulike foretakene

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å motta og videreformidle tillatelser og vilkår, samt sende søknad ved endringer i tiltaket

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente samsvarserklæringer og kontrollerklæringer

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å søke om ferdigattest

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå og angi tidspunkt for ferdigstillelse dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å legge til rette for kommunalt innsyn

 • Ansvarlig søker har ansvaret for å påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold foreligger og overlevere denne til eier

Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende er de som utarbeider arbeidstegninger og standardløsninger. Dette ansvaret kan deles opp ved at for eksempel de som jobber med betong har ansvaret for fundamentet, leverandør av trevirke har ansvar for reisverket og bæringer, mens takstolleverandøren har ansvaret for takstolene.

De fleste som lager arbeidstegninger vil kun stå som ansvarlig prosjekterende hvis det er de som leverer produktet (ventilasjon, takstoler, fundament) eller utfører jobben (rørlegger, tømrer, taktekker). Det er fordi det er krav om en samsvarserklæring og da er det behov for tilgang til byggeplass for å kunne se produkter som bygges inn og er skjult når bygget er ferdig.

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å påse at prosjekteringen er kvalitetsikret og dokumentert med tilstrekkelig grunnlag for utførelsen

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for at det foreligger produktdokumentasjon iht forskrift

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å utarbeide situasjonsplan

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som gir grunnlag for avfallplan og miljøsanering

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å varsle tiltakshaver og ansvarlig søker om prosjekteringen utløser behov for sikringstiltak

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å koordinere med andre prosjekterende

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvar for å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av prosjektet, tilrettelegge for kontroll og utarbeide samsvarserklæring

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvar for underleverandører uten egen ansvarsrett

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for å påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold foreligger og overlevere denne til ansvarlig søker

 • Ansvarlig prosjekterende har ansvar for å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad

Ansvarlig utførende

De som utfører jobben er de som er ansvarlig utførende. Som ved prosjektering vil denne delen også være oppdelt etter de ulike fagene som for eksempel graver, tømrer, rørlegger og tømrer. Jo, mer komplisert bygg, jo flere ansvarlig utførende blir det.

 • Ansvarlig utførende har ansvar for at utførelsen er kvalitetsikret og i samsvar med produksjonsunderlaget

 • Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket plasseres korrekt iht situasjonsplanen

 • Ansvarlig utførende har ansvaret for at det foreligger produktdokumentasjon der utførende har stått for valg av produkter

 • Ansvarlig utførende har ansvar for å bidra og følge opp avfallplan, gjennomføre miljøsanering, ta vare på dokumentasjon og utarbeide sluttrapport

 • Ansvarlig utførende har ansvar for å gjennomføre prosjekterte sikringstiltak og melde fra til ansvarlig søker ved avvik

 • Ansvarlig utførende har ansvaret for å koordinere med andre ansvarlig utførende

 • Ansvarlig utførende har ansvaret for å melde fra til ansvarlig søker om det foreligger mangelfull, motstridene eller feil ved prosjektering

 • Ansvarlig utførende har ansvaret for å levere grunnlaget for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, tilrettelegge for kontroll og utarbeide samsvarserklæring

 • Ansvarlig utførende har ansvar for underleverandører uten egen ansvarsrett

 • Ansvarlig utførende har ansvar for å varsle ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt eller endringer i ansvarsforhold

 • Ansvarlig utførende har ansvaret for å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, dirft og vedlikehold, og levere dette til ansvarlig søker

 • Ansvarlig utførende har ansvar for å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad

Ansvarlig kontrollerende

Det er krav om uavhengig kontroll og den som er ansvarlig kontrollerende har sine egne ansvarsområder. Nye eneboliger har krav om kontroll på våtrom og lufttetthet.

Her er ansvarlig kontrollerende sine ansvarsområder:

 • Ansvarlig kontrollerende har ansvar for å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll

 • Ansvarlig kontrollerende har ansvar for å levere grunnlag for gjennomføringsplan innen sitt ansvarsområde, utarbeide sluttkontroll og kontrollerklæring

 • Ansvarlig kontrollerende har ansvar for å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med PBL og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om det er avvik

 • Ansvarlig kontrollerende har ansvar for å melde fra til ansvarlig søker dersom avvik ikke lukkes av ansvarlige foretak og melde fra til kommunen

 • Ansvarlig kontrollerende har ansvar for å koordinere med andre kontrollerende

 • Ansvarlig kontrollerende har ansvarsrett for underleverandører uten egen ansvarsrett

Tiltakshaver har også et ansvar

Du har også et ansvar. Om du er tiltakshaver så kan du ikke bare slippe alt, gi det til forskjellige foretak og være fullstendig fri fra ansvar. Du vil nok egentlig ikke slippe taket helt heller da det tross alt er din investering.

Her der dine ansvarsområder:

 • Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer i ansvarsrettene.

 • Tiltakshaver er ansvarlig for innbetaling av byggesaksgebyr

 • Tiltakshaver som ikke viderefører ansvar til et foretak er ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse er i samsvar med krav i PBL

 • Som selvbygger er tiltakshaver ansvarlig for de delene av tiltaket hvor ansvaret ikke er overført et foretak.

 • Tiltakshaver har ansvar for at det iverksettes kontroll der det kreves.

Hva du kan spørre om på Anbudstorget og Mitt anbud

Vil du fremdeles kalle det å påta seg et ansvar for «bare en signatur». Det er kun useriøse firma som ser lett på signaturer når det gjelder ansvar. Har du skrevet under på at du er ansvarlig, ja da er du ansvarlig.

Hvis du vil at noen foretak skal stå ansvarlig på et prosjekt du har tenkt å få gjennomført så må du tillate at det også stiller noen krav til deg.

Ingen vil ta på seg rollen som ansvarlig søker hvis de ikke har mulighet til å enten kunne lage tegninger eller utføre selve jobben. Det er svært få firma som kun tar på seg rollen om ansvarlig søker da de fleste foretak har en litt mer sammensatt kompetanse i firmaet.

Mitt råd til deg som legger ut jobber på Anbudstorget og lignende nettsider er at du ikke ser på sluttsummen nederst på tilbudet når du sammenligner tilbudene, men at du setter deg nøye inn i de ansvarsområdene som gjelder for den jobben du skal ha utført.

Les også:
Komplett tegningssett for privatkunder